Tải xuống OneDrive cho Windows Android Mac OSX iOS Windows Phone Xbox

OneDrive

(Windows 7 & 8)

Tải xuống ngay

OneDrive được cài đặt sẵn trong Windows 8.1.
OneDrive không hỗ trợ Windows XP.

OneDrive for Business

(Windows 7, 8 & 8.1, Tiếng Anh, x86)

Tải xuống ngay

Xem hướng dẫn cài đặt

OneDrive for Business

Ứng dụng hiện không có sẵn.

OneDrive

Xbox One

Nói 'Xbox, Bing' và sau đó nói 'OneDrive' hoặc duyệt ứng dụng để cài đặt OneDrive từ Cửa hàng.

Tìm hiểu thêm

Xbox 360

  1. Từ Trang chủ Xbox, chọn ứng dụng.
  2. Chọn Duyệt Ứng dụng và sau đó chọn xã hội.
  3. Chọn OneDrive và cài đặt ứng dụng.

Tìm hiểu thêm

Xem yêu cầu hệ thống. Tải xuống ứng dụng có nghĩa là bạn đồng ý với thỏa thuận dịch vụbản tuyên bố bảo mật của Microsoft. Phần mềm này cũng có thể tự động tải xuống và cài đặt bản cập nhật.